Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Akceptuję
|
Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego. Zeszyt LXVII Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego. Zeszyt LXVII
Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego. Zeszyt LXVII
Redakcja: Roman Laskowski
ISBN: ISNN 0032-3802
ISBN e-book: 97883-242-1562-1
Rok wydania: 2012
Liczba stron: 386
Format: B5
Oprawa: Miękka
Wersje: EBOOK (pdf)
NAKŁAD WYCZERPANY
12,00 PLN
Dodaj do schowka »
Wyślij znajomemu »
Zobacz opinię o książce »
Dodaj opinię o książce »
Opis książki:

SPIS RZECZY – TABLE DES MATIERE

 

W s p o m n i e n i e

H. W r ó b e l (Katowice): Prof. Irena Bajerowa
E. C y r a n, B. S z y m a n e k (Lublin): Prof. Edmund Gussmann

A r t y k u ł y

M. G r o c h o w s k i (Toruń): Strukturalizm i poststrukturalizm w polskim
językoznawstwie synchronicznym (refleksje metodologiczne)
P. S t a l m a s z c z y k (Łódź): Problemy metodologiczne współczesnego generatywizmu
H. K a r d e l a (Lublin): Ile jest strukturalizmu w kognitywizmie
lub czy istnieją rewolucje naukowe w językoznawstwie?
B. W y d e r k a (Opole): Problemy metodologiczne współczesnej dialektologii
A. B o g u s ł a w s k i (Warszawa): Głos w dyskusji panelowej
R. L a s k o w s k i (Kraków): Kilka uwag o poststrukturaliźmie (głos w dyskusji)
K. K l e s z c z o w a (Katowice): Strukturalizm i poststrukturalizm
w badaniach historycz-nojęzykowych
K. W a s z a k o w a (Warszawa): Najnowsze metodologie badań
porównawczych w zakresie semantyki leksykalnej
B. L e w a n d o w s k a - T o m a s z c z y k (Łódź): Nowe wyzwania
w jakościowej i ilościowej metodologii analizy języka
A. K i k l e w i c z, M. W i l c z e w s k i (Olsztyn): Współczesna
lingwistyka kulturowa: zagadnienia dyskusyjne (na marginesie monografii
Jerzego Bartmińskiego Aspects of Cognitive Ethnolinguistics)
Z. T o p o l i ń s k a (Skopie): The impact of linguistic convergence
on the relation: grammar <> lexicon
U. T o p c z e w s k a (Warszawa): Lingwistyczne modelowanie procesu
rozumienia tekstu
M. S t e c i ą g (Zielona Góra): Ekologia językoznawcza, czyli krytyczny nurt
w ekolingwistyce
Г.М. З е л ь д о в и ч (Warszawa): Грамматика поэзии
H. K r a s o w s k a (Warszawa): Polacy na południowo-wschodniej
Ukrainie: dwujęzyczność i wielojęzyczność
E. Ł u k a s i e w i c z (Bydgoszcz): Phonemic near-mergers from
the perspective of the motor theory of speech perception and
mind’s modularity
J. J a w o r s k i (Wałbrzych, Zielona Góra): Stereotypy językowe
w tekstach insurekcyjnych. Swój – obcy jako zasadnicza opozycja
w językowym obrazie uczestników konfliktu politycznego i zbrojnego
w roku 1794

A. F u r d a l (Wrocław): Językoznawstwo otwarte – dziś
N a 87- l e c i e P r o f e s o r a W i t o l d a M a ń c z a k a
A. B o g u s ł a w s k i (Warszawa): Częstość użycia wyrażeń a ich dywersyfikacja
A. B a ń k o w s k i (Częstochowa): Komentarz do „50-lecia” W. Mańczaka
A. B o c h n a k o w a, Z. S z k u t n i k (Kraków): O półwieczu pewnej
koncepcji językoznawczej (w nawiązaniu do tekstu W. Mańczaka w BPTJ 2009)
I. K r a s k a - S z l e n k (Warszawa): Teoria ‘nieregularnego rozwoju
fonetycznego spowodowanego frekwencją’ Witolda Mańczaka i jej
znaczenie dla językoznawstwa
W. M a ń c z a k (Kraków): Odpowiedź profesorowi Bogusławskiemu
i profesorowi Bańkowskiemu

R e c e n z j e, p o l e m i k i, s p r a w o z d a n i a

M. B i e l i ń s k a (Sosnowiec): H. Ernst W., M. Beißwenger, R.H.Gouws,
M. Kammerer, A. Storrer, W. Wolski: Wörterbuch zur Lexikographie
und Wörterbuchforschung
H. G r z m i l - T y l u t k i (Kraków): A. Walkiewicz Francuskie formy
subjonctif i indicatif oraz ich polskie ekwiwalenty

Wyślij znajomemu:

Lista opinii:
Brak opinii
Dodaj opinię:

Projekt i wykonanie: YELLOWTEAM